درباره ما

پلتفرم دموکراتیک ایران, یک نهاد سیاسی ـ مدنی دموکراتیک و سکولار است که برای استقرار جامعه ای آزاد و عاری از تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه های طبقاتی, ملی و جنسی ـ جنسیتی فعالیت میکند.