اخبار و رویدادها


پلتفرم دموکراتیک ایران به مناسبت سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز انقلاب ژن ژیان آزادی در روزهای ۲۰۲۳/۰۹/۳۰ و ۲۰۲۳/۱۰/۰۱ کنفرانسی را در شهر کلن و با موضوعات زیر برگزار میکند:


روز اول:


پنل اول؛ عنوان:


«معضلاتی که جنبش ژن ژیان آزادی، در ایران با آن روبرو است»

۱- واقعیت ستم ملی و نقض حقوق ملل غیر فارس

۲- ستم جنسی/جنسیتی

۳- نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی

۴- تخریب محیط زیست ایران

۵- واقعیت ستم مذهبی زیر لوای سیستم تئوکراتیک حاکم در ایران

۶- نقض حقوق بشر در هر دو بعد آزادیهای فردی و جمعی


پنل دوم؛ عنوان:


«دستاوردها و مسائل پیش روی جنبش ژن ژیان آزادی در ایران»

۱- تحولات فکری، اجتماعی و فرهنگی برگشت ناپذیر بعد از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی

۲- دستاوردهای ادبی و هنری جنبش زن، زندگی، آزادی

۳- جایگاه نیروهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواه در درون‌ جنبش زن، زندگی، آزادی

۴- افشای ماهیت راست افراطی

۵- شکستن توهم ناجی بودن نیروهای سرمایه داری

۶- درک ضرورت سازمان یافتگی اجتماعی، به عنوان نیروی اصلی تحول و انقلاب


روز دوم:


روز دوم شامل یک پنل در قبل از ظهر و یک تریبون آزاد در بعد از ظهر برای احزاب، سازمانها، گروهها و افراد مستقل میباشد.


پنل:


عنوان: «راهکارها و آلترناتیوهای جنبش ژن ژیان آزادی»

۱- اکولوژی اجتماعی

۲- دموکراسی مستقیم و رادیکال

۳- اقتصاد اجتماعی مبتنی بر عدالت اجتماعی

۴- آزادی زن، مبنای آزادی جامعه

۵- رفع ستم‌ ملی و حیات مسالمت آمیز ملتها

۶- شهروند آزاد ضامن زندگی آزاد برای همه افراد و گروههای اجتماعی


تریبون آزاد:


در این بخش احزاب و سازمانها و گروههای شرکت کننده، می توانند، برنامه و نظرات خود را ارائه دهند. برگزاری کنفرانس به مناسبت اولین سالگرد قتل ژینا امینی؛ نماد انقلاب زن-زندگی-آزادی


پلتفرم دموکراتیک ایران، در ادامه سلسله جلسات، کنفرانسها و سمینارهای خود در سطح اروپا، با هدف ایجاد گفتمانی دموکراتیک، همه گیر و متنوع و در چارچوب مشکلات تاریخی و کنونی ایران و همچنین سالگرد قتل ژینا امینی توسط رژیم جمهوری اسلامی و جنبه های و دیدگاههای مختلف نسبت به انقلاب زن-زندگی-آزادی و پارادایم آزادیخواهانه آن، در نظر دارد در روزهای شنبه و یکشنبه در تاریخ های ۲۰۲۳/۹/۳۰ و ۲۰۲۳/۱۰/۱ کنفرانسی را با عنوان «در چارچوب پارادایم زن-زندگی-آزادی متحد شویم، مبارزه را گسترش داده و به سرانجام برسانیم» و با حضور فعالین سیاسی-اجتماعی، فعالین حوزه زنان و تنوعات جنسی-جنسیتی، فعالین ملیتهای تحت ستم ایران و اقلیتها، احزاب و نهادهای مدنی، آکادمیسین ها و هنرمندان و فعالین حوزه محیط زیست و حقوق بشر در شهر کلن آلمان برگزار نماید.


اطلاعات بیشتر در مورد مکان دقیق و برنامه کنفرانس بزودی در وبسایت پلتفرم دموکراتیک ایران، در دسترس خواهد بود.


پلتفرم دموکراتیک ایران

زن-زندگی-آزادی


ایمیل پلتفرم دموکراتیک ایران: info@iran-dp.com